logarithmic-and-arithmetic-chart
در نمودار با مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است. در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری می‌شود. اکنون به صورت اختصار به تفاوت‌های این مقیاس می‌پردازم.

نمودار لگاریتمی و حسابی در چارت‌ها دو روش برای نشان دادن قیمت است.

در این نوشته سعی شده، به صورت اختصار تفاوت‌های نمودار لگاریتمی و حسابی بیان شود.

مقیاس حسابی یا خطی

در نمودار با مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است.

برای مثال صعود از 10 به 20، همانند صعود از 50 به 60 نمایش داده می‌شود و در هر دو مورد، 10 واحد صعود شکل گرفته است، که در مقیاس عمودی یکسان نشان داده می شود.

مقیاس خطی در چارت‌ها رایج‌تر است.

مقیاس لگاریتمی

در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود.

یعنی حرکت قیمت از 10 تا 20 بسیار بزرگتر از حرکت قیمت از 50 تا 60 نشان داده می‌شود.

دلیلش این است که، از لحاظ درصدی، صعود از 50 تا 60 معادل 20% رشد قیمت است، اما صعود از 10 تا 20 معادل 100% رشد قیمت است.

x-and-log-x
مقایسه اندازه تغییرات قیمت در نمودار لگاریتمی و حسابی

نمودارهای لگاریتمی بر اساس صعود درصدی ایجاد شده‌اند و صعود از 10 تا 20 را معادل صعود از 50 تا 100 نمایش می‌دهد.

به صورت عمومی، تفاوت بین دو مقیاس برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت زیاد اهمیتی ندارد.

بیشتر تحلیلگران همچنان از مقیاس حسابی برای تحلیل هایشان استفاده می‌کنند.

اما تفاوت در نمودارهای بلند‌مدت‌تر اهمیت بیشتری دارد.

در یک نمودار لگاریتمی، صعود متوالی قیمت در مقایسه با حرکت‌های ابتدایی قیمت کوچکتر نمایان می‌شود.

در نتیجه، خطوط روند در نمودارهای لگاریتمی بسیار سریعتر شکسته می‌شوند.

هیچ جواب قطعی برای برتری یکی از این تکنیک‌ها وجود ندارد.

شخصا در اکثر تحلیل‌ها از نمودارهای لگاریتمی استفاده می‌کنم.

با این حال، نگاه کردن به هر دو این نمودارها برای انجام تحلیل‌های بلند‌مدت‌تر ایده‌ی بسیار خوبی است.

این مطلب با عنوان نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال Sep 15, 2021 در توییتر منتشر کردم. اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل تکنیکال با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.