نمودار لگاریتمی

logarithmic-and-arithmetic-chart

نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال

3 کامنت ها

در نمودار با مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است. در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری می‌شود.
اکنون به صورت اختصار به تفاوت‌های این مقیاس می‌پردازم.