تحلیل تکنیکال

logarithmic-and-arithmetic-chart

نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال

3 کامنت ها

در نمودار با مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است. در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی اندازه گیری می‌شود.
اکنون به صورت اختصار به تفاوت‌های این مقیاس می‌پردازم.

why-signal

چرا سیگنال؟

1 کامنت

خودتان موقعیت‌های مناسب و پرقدرت برای معامله‌گری را شناسایی کنید. “چرا سیگنال؟” سعی دارد، با ارائه نکات و راه‌حل‌های کاربردی، توانایی شناسایی موقعیت‌های معامله‌ری را در شما افزایش دهد.