head-and-shoulders-pattern
الگوی سر و شانه یا head and shoulders pattern و سر و شانه معکوس از الگوهای قیمتی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. در الگوهایی بازگشتی روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد.

شخصا تحلیل بر اساس قواعد تحلیل تکنیکال کلاسیک را عمیق‌تر می‌دانم و بهتر درک می کنم.
اگر زمانی تحلیل دیگر تحلیل‌گران را تایید نمی کنم، دلیلش این نیست که آن تحلیل اشتباه بوده، بلکه آن تحلیل با قواعد تکنیکال کلاسیک که فرا رفته‌ام، همخوانی نداشته است.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است.

قواعد تکنیکال کلاسیک برای شناسایی الگوها

برای پذیرش الگوهای سر و شانه و سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال کلاسیک قواعد زیر را مد نظر قرار می‌دهیم.

در الگوهای بازگشتی مانند سروشانه یا سروشانه معکوس می بایست قبل از الگو روند وجود داشته باشد و الگو بخشی از روند باشد.

الگوی سرو شانه در انتهای روند صعودی و الگو سرو شانه معکوس در انتهای روند نزولی شکل می گیرند.

الگوی‌های سر و شانه، جز الگوهایی هستند که در روند استراحت می‌کنند و باید از کل روند قبل کوچکتر باشد.

برای شناخت بهتر این الگو، یک حرکت شکل گرفته و باید بعد از کمی استراحت ادامه دهد و در جهت عکس حرکت کند. استراحت جزئی از روند است و نمی‌تواند از روند بزرگتر باشد.

در چارت الگو باید به صورت چشمی هارمونی داشته باشد.

عمق حفره داخلی شانه‌های چپ و راست الگو نیز باید یکسان و نزدیک به هم باشد و عمق آنها از عمق گردن کمتر باشد.

در الگوی سرو شانه (در سقف) شیب خط گردن مثبت یا نهایتا صفر؛ و در الگوی سر و شانه معکوس (در کف) شیب خط گردن منفی یا نهایتا صفر باشد.

بر اساس این شرط در تکنیکال کلاسیک برای این الگوها، در تصویر زیر به دلیل شیب مثبت در الگوی سر و شانه معکوس الگو مورد تایید نمی باشد.

head-and-shoulders-pattern-02
شیب مثبت در الگوی سر و شانه معکوس الگو را رد می‌کند

این آموزش را به عنوان یک رشته توییت با نام الگوی سرو شانه در سقف و کف بر اساس تکنیکال کلاسیک در May 30, 2021 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل تکنیکال با تصحیح باز نشر شد.

پیشنهاد می‌کنم آموزه های توماس بولکوفسکی Thomas Bulkowski در سایت ThePatternSite درباره انواع پترن‌ها را نیز مطالعه کنید.