روابط بین‌الملل

CO2

بازار کربن، تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان

1 کامنت

بازار کربن موجب ایجاد تحولات و ریسک جدید اقتصادی جهان در روابط بین‌الملل شده است. این بازار در راستای تعهدات کشورها، در پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین و تصویب شده است.